bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Odnośniki

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

 Bilans Archiwum Miejskie Wrocławia na dn.31.12.2018
Informacja dodatkowa
Oświaczenie
Rachunek zysków i strat Archiwum Miejskiego Wrocławia na dn.31.12.2018
Tabela nr 1 (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Tabela nr 2 (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Tabela nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę śr.trwałych, używanych na podst.umów, najmu,dzierżawy i in., w tym z tyt. umów leasingu
Tabela nr 4 (1.7) Inf.o odpisach aktualizacyjnych wartość należności
Tabela nr 5 (1.8) Inf.o stanie rezerw
Tabela nr 6 (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiazań krótkoterminowych i długoterminowych
Tabela nr 7 (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Tabela nr 8 (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzilonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
Tabela nr 9 ( 1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
Tabela nr 10 (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg stanu na dzień bilansowy
Tabela nr 11 (1.15) Kwota wypłaconych środków pienieżnych na świadczenia pracownicze
Tabela nr 12 (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Tabela nr 13 (2.) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
Tabela nr 14 (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Tabela nr 15 (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
Załącznik nr 2 ( do bilansu)
Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
Załącznik nr 4 ( do zestawienia zmian w funduszu)
Zestawienie zmian funduszu Archiwum Miejskiego Wrocławia na dn.31.12.2018Opublikował: Jacek Kazimierowicz
Publikacja dnia: 07.05.2020
Podpisał: Jacek Kazimierowicz
Dokument z dnia: 07.05.2020
Dokument oglądany razy: 990