Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Archiwum Miejski, Wrocławia oraz o wynikach naboru.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu naboru Archiwum Miejskiego Wrocławia

DYREKTOR ARCHIWUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko ds. obsługi archiwum (0,5 etatu)
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.));
2) wykształcenie wyższe kierunkowe - archiwistyka;
3) znajomość obowiązujących przepisów archiwalnych, w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
4) znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego (np. MS Office);
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na stanowisko ds. obsługi archiwum w Archiwum Miejskim Wrocławia
ul. Stalowa 62
53-440 Wrocław

1. Paweł Szatkowski – zam. Wrocław

Informacja o wyniku naboru

w Archiwum Miejskim Wrocławia

ul. Stalowa 62

53-440 Wrocław

 

stanowisko ds. obsługi archiwum

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Paweł Sęktas

Zamieszkała: Wrocław

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Paweł Sęktas spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko, posiada pożądane doświadczenie zawodowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisko ds. obsługi archiwum.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
w naborze na stanowisko ds. obsługi archiwum
w Archiwum Miejskim Wrocławia
ul. Stalowa 62
53-440 Wrocław

1. Karina Potapińska, zam. Żurawiniec,
2. Tomasz Rupotacki, zam. Wrocław,
3. Paweł Sęktas, zam. Wrocław.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru
(terminie i miejscu) za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatów.

Załącznik Nr 1                                                                                                                    

do Regulaminu naboru Archiwum Miejskiego Wrocławia                                                                                                     

DYREKTOR ARCHIWUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko ds. obsługi archiwum (pełen etat)

(nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.));
 • wykształcenie średnie;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku archiwisty minimum 1 rok;
 • znajomość obowiązujących przepisów archiwalnych, w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego (MS Office);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • kreatywność, sumienność, planowanie i organizowanie pracy, samodzielność, zorientowanie na rezultaty pracy;
 • ukończony kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia lub II stopnia,
 • wykształcenie archiwista;
 • doświadczenie zawodowe w archiwach,
 • znajomość zasad funkcjonowania archiwów,
 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • wykonywanie czynności merytorycznych w zakresie przechowywania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • sporządzanie na wniosek zainteresowanych kwerend archiwalnych, zaświadczeń oraz innych pism,
 • przejmowanie dokumentacji od zlikwidowanych i istniejących jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław,
 • wydzielanie z zasobu archiwum i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. "B"), której okres przechowywania już minął,
 • współpraca z właściwym archiwum państwowym.
 1. Miejsce pracy: budynek Archiwum Miejskiego Wrocławia przy ul. Stalowej 62
 2. Stanowisko pracy: praca stacjonarna
 3. Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2024
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922
  z
  późn.zm.)” - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Archiwum lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 20.12.2023 r., do godz. 12:00. na adres: Archiwum Miejskie Wrocławia, ul. Stalowa 62, 53-440  Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Archiwum Miejskim Wrocławia”

 

Aplikacje, które wpłyną do AMW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.amw.wroclaw.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy
ul. Stalowej 62, 53-440 Wrocław.

 

Niewykorzystane oferty będą niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Przed upływem powyższego terminu dokumenty można odbierać osobiście w sekretariacie Archiwum.

Informacja o wyniku naboru
w Archiwum Miejskim Wrocławia
ul. Stalowa 62
53-440 Wrocław

stanowisko ds. obsługi archiwum

Nabór został nierozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Kandydaci nie spełnili oczekiwań.